Free shipping worldwide

Bærekraft

Helt fra oppstarten av Cathrine Hammel i 1997 har vår filosofi vært å lage tidløse plagg i naturlige stoffer, alltid i kombinasjon med konseptet «å ha få plagg som kan brukes til forskjellige anledninger og i flere generasjoner».  Dette har alltid vært og vil fortsette å være våre kjerneverdier.
I disse dager fokuserer vi på å minimere våre kolleksjoner ytterligere, ha færre kvaliteter, og jobbe med færre leverandører for å få bedre kontroll over produksjonskjeden og kvalitetene vi bruker. Vi ser dette som nødvendig for å kunne oppfylle våre egne krav til en bærekraftig klesproduksjon.


Vi har svært stabile leverandørrelasjoner og har jobbet med 90% av våre leverandører helt siden oppstarten for 24 år siden. Vårt fokus er og har alltid vært er å ha et langsiktig forhold til våre leverandører. 


Det meste av våre vevde plagg er produsert hos Michael i Kina, med noen unntak. Vi jobber også med en fabrikk i Italia og en i Portugal, men det er Michael vi jobber tettest med. Vi har bygget opp et godt, lojalt samarbeid over 21 år og etter hvert blitt kjent veldig godt. Vi vet hva vi får og hvordan den lille fabrikken hans fungerer.
Vi lager strikkeplagg hos Ning som Cathrine har jobbet med siden hun var 23 år, så det blir hele 28 års samarbeid. Ning holder til i Kina, og igjen, dette er mennesker vi vet at vi kan stole på. 

I tillegg til Michael og Ning, jobber vi med Neeti i New Delhi, India. Cathrine har jobbet med Neeti og mannen hennes Raman i 28 år. De har en liten systue og produserer nå bare for oss. Vi har blitt gode venner gjennom årene, og hjelper hverandre så godt vi kan. Neeti lager all tyllen vår.
Vi er lojale og trofaste mot leverandørene våre, ettersom vi vet at de er like avhengige av oss som vi er av dem. Vi er stolte av og fornøyde med våre partnere. 


Cathrine Hammel teamet har besøkt våre leverandører hvert år før Covid-19 pandemien.


Vi har kommet langt på vei med bruk av sertifiserte materialer, og vi vil fortsette dette arbeidet og prøver alltid å finne beste løsninger for våre kvaliteter. 


Vi ble også medlem av Etisk handel Norge i oktober 2018. Siden hovedutfordringen i arbeidet for etisk handel er å ha tilstrekkelig åpenhet og sporbarhet i produksjonskjeden, har vi derfor valgt Etisk handel Norge for deres kompetanse og ressurser, som støtte i vårt langsiktige arbeid for etisk handel og bærekraftig klesproduksjon.Sustainability


Since the very beginning of the brand, the value of making timeless pieces in natural fabrics has been our philosophy. The concept of having as few garments, and garments that can be used for many occasions and generations has always been the focus since Cathrine Hammel’s very start in 1997. This has always been our core values, and will continue to be so.
These days we are focusing to make smaller collections, have fewer qualities, and work with fewer suppliers to have better control of our supply chain and the qualities we use. We see this as necessary to be able to meet our own requirements for a sustainable clothing production.


We have stable supplier relations and has worked with 90% of our suppliers since the very beginning 24 years ago, and focus on a long-term relationship with the suppliers. 


Most of our woven clothing is produced with Michael in China, with some exceptions. We also work with one factory in Italy and one in Portugal, but it is Michael we work most closely with. We have built up a good, loyal cooperation over 21 years and eventually know each other very well, so it is natural that we work mostly with him. We know what we get and how his little factory works.
We make knitted garments with Ning which Cathrine have worked with since she was 23 years old, so it will actually be 28 years of cooperation. Ning is also based in China, and again, these are people we know we can trust. 

In addition to Michael and Ning, we work with Neeti in New Delhi, India. Cathrine has worked with Neeti and her husband Raman as well for 28 years now. They have a small sewing room and now produce just for us. We have become good friends over the years, and help each other as best we can. Neeti makes all our tulle.
We are loyal and faithful to our suppliers, as we know that they are as dependent on us as we are on them. We are proud of and happy with our partners.

 

The Cathrine Hammel team has been visited our suppliers every year prior to Covid-19. 


We have come a long way with sourcing certified materials and we will continue this work onward, always trying to find the best solutions for our qualities.


We also became member of Ethical Trade Norway in October 2018. As we know the main challenge in the work for ethical trade is to have sufficient transparency and traceability in the supply chain, we have chosen Ethical Trade Norway for their competence and resources as a support in our long-term work for ethical trade. Meld deg inn i vår kundeklubb.

Du får 10 % på første kjøp, eksklusive tilbud, siste nytt om våre produkter og mye mer. For hvert kjøp samler du poeng som gir deg fordeler senere.

You have Successfully Subscribed!